زمان دقیق واریز یارانه عیدی

واریز یارانه عیدی به حساب خانوارها و مبلغ یارانه ها