roulette

مطالب عاشقانه رمانتیک با تصویر

مطالب عاشقانه رمانتیک با تصویر

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

مطالب عاشقانه رمانتیک با تصویر

ســــ ـــ ـــخت است
سخت است درک کردن
دخــــ ـــــتری که غــ ـــم هایـــــ ـش را
خودش میـــ ــداند و دلش …
که همه تنـــ ـــــ ـــــها لبــــخـــندهایش را میبینند
که حســــ ــــــ ـــــرت میـــــخورند
بـــخاطر شاد بودنــــ ــــ ـــش
بخاطر خنده هایـــــــ ـــــــــش …
و هیــــــ ـــــــــ ــــــچکس
جز همان دختـــــ ـــــر نمیــ ـــداند چقدر تنهاســ ـــــت
که چقدر میـــــــــ ـــــــ ـــــترسد
از باخـــــــــ ــــــــتناز اعتــــ ــــــ ــــــمادِ بی حاصلش …

یڪنفـر בر هـمیـטּ نزدیکــے ها . . .
چــیزے ( ♥ )
به وسعتـــ ے زنــدگے برایتــ جــا گذاشتـﮧ استــ
خیالـــت راפـت باشــב . . .
آرامـ چشمهــایتــ را ببــنـב
یڪنـفر براے همـﮧ نگرانـــے هایتــ بیــבار است!
یڪنفــر ڪﮧ از همـﮧ زیبایـے ها دنیــا
تنهــا تــפּ را بــاפּر כارכ

زمــاטּ هایـــــے هسـت ؛

ڪـﮧ تمــام عـاشقـانــﮧ هآ هـم می تـوانـב

خـُلـآصـــﮧ شـوב בر یـــڪ عبــارت :

✖ بــﮧ בرڪــــــــــــــــ. ✖

روشن میکنم سیگاری دیگر تا شاید غمی را بسوزانم . . .
شاید این قلب بیمارم سبکتر شود . . .
شاید زندگی رنگ دیگری بگیرد . . .
شاید . . . ! ! !

ارسال نظر