roulette

انتقاد مشایی از مانع تراشی در قبال ارتباط شورای عالی ایرانیان با هموطنان مقیم خارج

انتقاد مشایی از مانع تراشی در قبال ارتباط شورای عالی ایرانیان با هموطنان مقیم خارج

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

جانشین رئیس جمهور در شورای عالی با انتقاد از جایگاه نامناسب عنصر ارتباطات در جامعه امروز ایران، افزود: حوزه ارتباطات حوزه مستقلی است و ثبات و امنیت ملی ما اقتضا می کند که چنگک های ارتباطی مان را تا اقصی نقاط دنیا بیندازیم و بدانیم چنانچه دشمن با شگردهای خاص خود ما را از این ارتباطات باز دارد، بزرگترین ضربه را از حیث ملی به ما وارد آورده است.وظیفه و انتظار ما در شورا این نیست که ایرانیان خارج از کشور را که در آنسوی مرزها زندگی شرافتمندانه ای در پیش گرفته اند، به میهن بازگردانیم، بلکه مسئولیت خطیر ما ساماندهی این ظرفیت عظیم و بهره مندی از توامندیها و ظرفیت موثر آنها در راستای پیشرفت و توسعه همه جانبه کشور است. جانشین رئیس جمهور در شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور از مواضع غیر اصولی برخی در قبال شورای عالی و ایجاد برخی مانع تراشی ها در راه توسعه ارتباط با هموطنان مقیم خارج طی دو سال گذشته انتقاد کرد.

به گزارش مهر، اسفندیار رحیم مشایی که عصر روز شنبه در چهارمین نشست شورای سیاستگذاری سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی ها در محل دبیرخانه شورای عالی سخن می گفت، افزود: چنانچه دشمن با شگردهای خاص خود ما را از بسط و توسعه این ارتباطات باز دارد، بزرگترین ضربه را از حیث منافع ملی به ما وارد آورده است.

رحیم مشایی با تاکید بر اهمیت حوزه ارتباطات از جنبه های گوناگون اظهار داشت: آینده نسبت به گذشته بر اساس مختص ارتباطات تعریف و تبیین می شود و در حقیقت آینده در قیاس با گذشته یعنی افزایش کمی و کیفی ارتباطات.

وی با بیان اینکه اساساً جهان قدیم نسبت به جهان جدید “جهانی فقیر” و جهان جدید نسبت به جهان قدیم “جهانی غنی” است، تصریح کرد: چنین فقر و غنایی را می توان با عنصر ربط و ارتباطات معنا کرد.

مشایی یافتن موضوعیت برای ارتباطات را شاخصه ای مهم در ترسیم فرآیند تغییرات از گذشته به آینده دانست و خاطر نشان کرد: لازم است تمرکز بیشتری بر فلسفه ارتباطات و موضوع ربط بشود. اساساً موضوع ارتباطات اصالت و موضوعیت دارد و به عنوان یک نقطه عزیمتی و هدفی دارای وجه دوگانه است، یعنی هم مسیری است و هم مقصدی.

وی گفت: در گذشته بیشتر وجه عزیمتی و مسیری و نقش واسطه ای ارتباطات مورد توجه بوده است، اما امروزه با گشایش در حوزه های مفهومی، زوایای متعددی برموضوع ارتباطات مترتب شده است و اصالت موضوع ارتباطات بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است.

جانشین رئیس جمهور در شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور ادامه داد: از منظر نتایج و آثار توسعه ارتباطات و تعمیق و ارتقاء کمیت و کیفیت حوزه ارتباطات نیز می توان آثار و نتایج مختلف سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و امنیتی را مورد بحث و بررسی قرار داد و دریافت که ارتباطات خود جهانی است عظیم، هم از حیث علم و هم از حیث عمل و اجرا.

رحیم مشایی با بیان اینکه ارتباطات برخلاف بسیاری از موضوعات که به موقعیت خاصی اختصاص دارند، جایگاه خاص و موقععیت اختصاصی ندارد، افزود: ارتباطات در همه جا جزء لوازم است و هیچ جا خالی از بحث ارتباطات نیست.

رئیس مرکز مطالعات جهانی شدن با بیان اینکه هرچه رو به جلو می رویم، موضوع ارتباط بین واحدهای مختلف در دنیا بیش از پیش موضوعیت پیدا می کند، ادامه داد: انسان در مسیر خود از تولد تا مرگ در جستجوی کمال است و یکی از جلوه های بروز و ظهور این کمال توسعه ربط است.

وی تفاوت “دوره مقدماتی پیشین” نسبت به “دوران پیچیده و متکامل پسین” را در بروز و ظهور ارتباطات دانست و خاطر نشان کرد: انسانهایی که در ارتباطات ساده و محدود تعریف می شوند، در قیاس با انسانهای برخوردار از ارتباطات وسیع، بهره مندی نازلتری از دنیا و جهان هستی دارند.

رحیم مشایی با بیان اینکه نیل به کمال را باید در “بهره مندی” – و نه در بی بهرگی – تعریف کرد، افزود: اعراض از ارتباط تفکر غلطی است و باید توجه داشت که عرفان فاقد ارتباطات نوعی انحراف بوده و عرفان درستی نییست.

رئیس دبیرخانه جنبش عدم تعهد تصریح کرد: درک ما محصول ربط است و اساساً در بیربطی درک اتفاق نمی افتد. کمال در این دنیا از طریق ربط قابل وصول و تحقق است و اساساً سیر کمال یعنی سیر توسعه و بسط ربط.

رحیم مشایی ادامه داد: بر این اساس، هرچه دامنه ارتباطات بین انسانها را متنوع تر و گسترده تر کنیم، شرایط تحقق جهانی متعهد و منسجم، ساده تر شده و با عافیت و نصر بیشتری همراه خواهد بود.

وی با بیان اینکه موجودیت عالم امکان بدون ارتباط میسر نیست، گفت: انسان به نسبت سایر موجودات حیوانی مرتبط و اهل ربط است. خداوند عالم را بر اساس ارتباط خلق و مستقر کرده است و این یعنی حرکت بسوی آینده و آینده یعنی بروز بالاترین ظرفیت های انسانی در گذر زمان.

جانشین رئیس جمهور در شورای عالی با انتقاد از جایگاه نامناسب عنصر ارتباطات در جامعه امروز ایران، افزود: حوزه ارتباطات حوزه مستقلی است و ثبات و امنیت ملی ما اقتضا می کند که چنگک های ارتباطی مان را تا اقصی نقاط دنیا بیندازیم و بدانیم چنانچه دشمن با شگردهای خاص خود ما را از این ارتباطات باز دارد، بزرگترین ضربه را از حیث ملی به ما وارد آورده است.

رحیم مشایی در ادامه با تاکید بر لزوم گسترش همبستگی اسلامی از طریق بسط ارتباطات بین جوامع بشری افزود: هر جریانی که به اتحاد بین ملتها و انسجام میان آنها نینجامد، درواقع آب به آسیاب دشمن ریخته است.

وی با نفی خط کشی بین ملتها و تزاحم و تفرقه و تضاد بین آحاد بشریت، گفت: همبستگی اسلامی زمانی ارزشمند است که از تمامی ظرفیت های جهان اسلام در جهت برخورداری از جهانی متحد و منسجم بهره ببریم.

رئیس مرکز مطالعات جهانی شدن با اشاره به دستاوردهای چشمگیر شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور در برقراری ارتباط با هموطنان مقیم خارج، افزود: جمعیت فراوان ایرانیان مقیم خارج از کشور دارای ظرفیت های علمی و اقتصادی قابل توجهی هستند که وظیفه ماست از این ظرفیت ها به نحوی شایسته برخوردار شویم.

وی با انتقاد از مواضع غیر اصولی برخی در قبال شورای عالی و ایجاد برخی مانع تراشی ها در راه توسعه ارتباط با هموطنان مقیم خارج طی دو سال گذشته، افزود: ایرانیان در هرکجای دنیا باشد، شیفته و دلبسته وطن هستند و باید در جهت جذب و برقراری تعامل سازنده با آنها تلاش کرد.

جانشین رئیس جمهور در شورای عالی با تاکید بر ضرورت برقراری ارتباطات گسترده با اقشار مختلف ایرانیان مقیم خارج ، اظهار داشت: البته وظیفه و انتظار ما در شورا این نیست که ایرانیان خارج از کشور را که در آنسوی مرزها زندگی شرافتمندانه ای در پیش گرفته اند، به میهن بازگردانیم، بلکه مسئولیت خطیر ما ساماندهی این ظرفیت عظیم و بهره مندی از توامندیها و ظرفیت موثر آنها در راستای پیشرفت و توسعه همه جانبه کشور است.  اسفندیار رحیم مشایی،شورای عالی ایرانیان،ایرانیان خارج از کشور،مرکز مطالعات جهانی شدن

ارسال نظر