roulette

معاون اول قوه قضاییه: قاضی پرونده مهدی هاشمی تعیین شد

معاون اول قوه قضاییه: قاضی پرونده مهدی هاشمی تعیین شد

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در مورد پرونده مهدی هاشمی گفت: قاضی پرونده مهدی هاشمی تعیین شده و نحوه علنی یا غیر علنی بودن این دادگاه بستگی به نظر قاضی پرونده دارد. معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در مورد پرونده مهدی هاشمی گفت: قاضی پرونده مهدی هاشمی تعیین شده و نحوه علنی یا غیر علنی بودن این دادگاه بستگی به نظر قاضی پرونده دارد.

به گزارش مهر، علی رئیسی معاون اولی قوه قضاییه در حاشیه همایش دفاع ملی دفاع همه جانبه که بعد از ظهر امروز پنجشنبه دردانشگاه عالی دفاع ملی برگزار شد در پاسخ به سوال خبرنگار ما مبنی بر زمان اجرای حکم متهمان پرونده فساد بزرگ بانکی گفت: این حکم توسط دیوان عالی کشور تایید شده و اجرای آن روند قانونی خود را طی خواهد کرد.

رئیسی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه قرار بود محاکمه قاضی کهریزک علنی باشد، گفت: علنی یا غیر علنی بودن این پرونده بستگی به نظر قاضی این پرونده دارد.

وی در پاسخ به سوال دیگری در مورد پرونده مهدی هاشمی گفت: قاضی پرونده مهدی هاشمی تعیین شده و نحوه علنی یا غیر علنی بودن این دادگاه بستگی به نظر قاضی پرونده دارد.قوه قضاییه،دادگاه علنی،مهدی هاشمی

ارسال نظر