roulette

کرج: مرگ یک نفر در صف برنج هندي

کرج: مرگ یک نفر در صف برنج هندی

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

روزنامه کیهان به نقل از البرز آنلاین نوشت : در یکی از بازارهای نوروزی کرج که برنج هندی توزیع می شد مرد ۶۵ ساله ای در صف ایستاده بود تا نوبتش شود اما با فردی بر سر نوبت جر و بحثش شد.

این موضوع سبب شد تا پیرمرد از شدت عصبانیت جان به جان آفرین تسلیم کند، حتی فرصت بستن چشمهایش را نداشت.

برج هندی،مرگ،صف

ارسال نظر