roulette

رویکردهای معطوف به قدرت‌گرایی

رویکردهای معطوف به قدرت‌گرایی

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

انقلاب اسلامی، انقلاب ارزش ها بود و در نظام اسلامی برخاسته از این انقلاب بر اساس آموزه های دینی، رویکردها باید معطوف به همین ارزش ها باشد. مبتنی بر همین دیدگاه بود که شهید بهشتی (رضوان الله تعالی علیه) فرمود: «ما شیفتگان خدمتیم، نه تشنگان قدرت» در طول سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، احزاب، گروه ها و اشخاص فعال در صحنه سیاسی کشور را می توان بر اساس رویکردهای شان به دو دسته اصلی تقسیم کرد.

 

دسته ای رویکردهای شان معطوف به ارزش ها بوده و هدف اصلی آنان از ورود به عرصه سیاست، خدمت و تلاش برای تحقق اهداف و ارزش های انقلاب اسلامی است، اما دسته دوم، دارای رویکردی معطوف به قدرت گرایی و منفعت طلبی گروهی یا شخصی هستند. در این میان، هستند کسانی که در ابتدا و آغاز حرکت دارای رویکردی خدمت گرایانه بوده و هدف آنان پیاده سازی ارزش ها است، لکن در گذر زمان به آفت دنیاگرایی، عافیت طلبی و تجمل گرایی گرفتار شده و در نهایت به رویکردهای معطوف به قدرت گرایی مبتلا می شوند. این قبیل افراد و گروه ها، بیشترین آسیب ها را به انقلاب و نظام اسلامی وارد می سازند و اکنون از ناحیه همین افراد، مشکلاتی در مسیر پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی و حل مشکلات کشور پدید آمده است. از این قبیل افراد و گروه ها، می توان با عنوان «منافقین جدید» نام برد.

 

عنوان «منافقین جدید» برای کسانی به کار برده می شود که دچار نوعی «نفاق» شده اند، در حالی که نه تنها دارای سابقه نفاق نیستند، بلکه بعضاً دارای سابقه انقلابی، ارزشی و حرکت بر مدار ایمان و ولایت هستند. در تاریخ اسلام، این نوع «منافقین جدید»، بیشترین ضربه ها را به اسلام و مسلمین وارد ساخته اند و نمونه های آن فراوان است. کسانی که جنگ جمل را علیه امام علی(ع) به راه انداختند، از این قبیل منافقین بودند. در انقلاب اسلامی نیز نمونه های قابل توجهی از این قبیل افراد و جریان ها داریم. کسانی که در سال های سخت انقلاب در کنار توده های مردم و رهبر کبیر انقلاب قرار داشتند ولکن در گذر زمان، دنیا زده شده و شیفته قدرت شدند. از آنجا که نظام اسلامی متکی به مردم است و رسیدن به مسئولیت ها و تصدی پست های مهم سیاسی و حکومتی جز از طریق آرای مردم ممکن نیست، جریان ها و افراد قدرت گرا، چاره ای جز سخن گفتن از مردم و ارزش ها ندارند.

 

اینجاست که نفاق شکل گرفته و عوام فریبی با شعار دفاع از حقوق مردم وجامعه، شعار اصلی این جماعت می شود. این منافقین جدید برای رسیدن به قدرت، تنها راه را در خارج کردن رقبا از صحنه دیده و برای تحقق این امر، آنان را مخالف حقوق مردم معرفی کرده و با تهمت زدن ها و دادن نسبت های ناروا، سعی می کنند ذهنیت جامعه را نسبت به جبهه مقابل خود منفی و بدبین سازند. در دوره دوم خرداد، بخش هایی از اصلاح طلبان همین رویکرد را نسبت به رقبای خود داشتند. در نهایت، همین تفکر دنیاگرایی و قدرت طلبی اصلاح طلبان، منافقین جدید را پدید آورد و آنان با نفاق خود، جامعه اسلامی را به فتنه ای عمیق در سال ۸۸ فرو بردند. اکنون نشانه هایی در دست است که می توان گفت کسانی که به حلقه انحرافی معروف شده اند، همین مسیر را در پیش گرفته اند.

 

این افراد در حالی که رویکردهای شان معطوف به قدرت گرایی و منفعت طلبی شخصی و باندی شده، غیر از خود را در مقابل مردم معرفی کرده و مدعی آنند که تنها مدافع اصیل حقوق ملت آنانند بسیاری از بداخلاقی های سیاسی و اختلاف افکنی ها در جامعه، ریشه در همین رویکرد معطوف به قدرت گرایی دارد. نادیده انگاشتن قانون، عبور از خط قرمز ها، شکستن حریم ها و حرمت ها، انجام اقدامات دشمن شادکن با حاشیه سازی های پی درپی، از نشانه ها و ویژگی های کسانی است که دارای رویکرد معطوف به قدرت هستند، هر چند شعار اصلی آنان، مردم و دفاع از حقوق ملت باشد. برای آنان قدرت، اصالت پیدا کرده و چون مردم تنها نردبان آنان برای رسیدن به قدرت هستند، شعار مردم سر می دهند. در این شرایط، تنها بصیرت و هوشمندی مردم است که می تواند از ظهور فتنه های جدید جلوگیری کند.

 

دکتر یدالله جوانى

رویکردهای قدرت‌گرایی معطوف

ارسال نظر