roulette

اعدام با کِش!+ تصویر

اعدام با کِش!+ تصویر

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –


53263 965  اعدام با کِش!+ تصویر

یکی از تفریحاتی که به تازگی در ایران نیز باب شده است ، بانجی جامپینگ است ، تفریحی که به طنز از سوی برخی “اعدام با کش و از پا ” خوانده می شود!

53264 583  اعدام با کِش!+ تصویر

اخبار روز بانجی جامپینگ بانجی جامپینگ برای بانوان بانجی جامپینگ بوستان ولایت بانجی جامپینگ تهران بانجی جامپینگ توچال بانجی جامپینگ پارک ولایت تصوی ر بانجی جامپینگ جالب عکس بانجی جامپینگ آهنگ مجاز گوناگون

ارسال نظر