roulette

یک جانور زشت! /عکس

یک جانور زشت! /عکس

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

خوک خاکی جانوری متوسط الجثه، شب زی و بومی آفریقا است. قلمرو این حیوان سراسر آفریقای مرکزی جنوبی را در بر می‌گیرد.

 یک حیوان زشت ! /عکس

 یک حیوان زشت ! /عکس

جانور زشت عکس

ارسال نظر