roulette

تحلیل القدس العربی از عربستان سعودی و ایدئال هایی که هیچ گاه به حقیقت نخواهد پیوست

تحلیل القدس العربی از عربستان سعودی و ایدئال هایی که هیچ گاه به حقیقت نخواهد پیوست

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

شفقنا

هر نظام وسیستم حکومتی در آغاز برای خود آرمانها یا اهداف والایی را تعریف میکند تا طی فعالیت خود، برای رسیدن به آنها تلاش کند. به زبان دیگر مشروعیت نظامهای حکومتی در گرو اهداف و آرمانهایی می باشد که دنبال می کنند.در اکثر جوامع قسمت عظیمی از آرمانها با ابعاد اخلاقی و انسانی گره خورده است، مضامینی همچون عدالت، حقوق برابر اجتماعی، آزادی بیان، رفاه برای همگان و… در بیشتر حکومت ها از اساسی ترین هدف ها می باشد. برخی، آرمانها را دور از دسترس دانسته و رسیدن به آن را غیرممکن فرض می کنند، چیزی شبیه مدینه ی فاضله ی افلاطون یا آرمانشهر فارابی! یا مقدار رسیدن به آن را نسبی می دانند نه مطلق!
میزان رضایت مردم از نظام حاکم بر یک کشور به برآورده شدن اهداف مطلوب یا آرمانها بستگی دارد. پیوسته بین آرمانگرایی یا«ایدئالیسم» با واقعیت گرایی یا«رئالیسم» تعارض هایی وجود داشته است طوری که در اکثر موارد شعارهای بزرگ و آرمانهای بلند، بدون توجه به زیرساخت های برآورده کننده ی آنها و واقعیتهای موجود، اسباب سقوط حکومت ها را فراهم کرده است.

به گزارش سرویس ترجمه شفقنا،در نوشتار حاضر، «مضاوی الرشید» – نویسنده ی منتقد حکومت عربستان- به بررسی چالشهایی پرداخته است که خاندان «آل سعود» در تطبیق بین آرمانها و واقعیتهای تلخ اجتماعی پیش رو دارد.   

العربی القدس ایدئال تحلیل حقیقت سعودی عربستان نخواهد هایی هیچ پیوست گاه

ارسال نظر