roulette

برخورد با اراذل و اوباش در میدان تجریش (عکس)

برخورد با اراذل و اوباش در میدان تجریش (عکس)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

دوازدهمین مرحله طرح برخورد با اراذل و اوباش صبح امروز سه شنبه در میدان تجریش تهران برگزار شد .
اراذل و اوباش،میدان تجریش،عکس

ارسال نظر