roulette

گزارش تلویزیون هلند از تحریم دارو در ایران

گزارش تلویزیون هلند از تحریم دارو در ایران

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

گزارشگر تلویزیون هلند با اشاره به کمبود داروهای خاص در ایران، بطور ضمنی تحریم صادرات دارو به ایران را تهدیدی برای حقوق بشر در ایران معرفی کرد. تسنیم: «ساندرفان هورن»، خبرنگار شبکه «ان‌اُ» هلند در گزارشی به تاثیر تحریم‌ها بر کمبود دارو در ایران پرداخته است.

این گزارش که با عنوان “تهدیدات حاصل از کمبود دارو در ایران” تهیه شده، از تلویزیون هلند پخش شده است.

در این گزارش آمده است: در ایران کمبود داروهای مورد نیاز تهدیدی برای بیماران محسوب می شود و کاهش ۵۰ درصدی صادرات دارو از آمریکا به ایران بیماران نیازمند را نگران کرده است.

بر اساس گزارش های موجود داروخانه دانشگاه تهران تنها داروخانه در تهران است که برخی داروهای تخصصی بیماران سرطانی را دارد، بطوریکه تعداد زیادی از بیماران در نوبت دریافت دارو هستند.

رییس این داروخانه می گوید در حال حاضر با کمبود ۴۰ نوع دارو از جمله داروهای بیهوشی روبرو هستیم.

خبرنگار تلویزیون هلند در ادامه این گزارش می افزاید: دسترسی دشوار به دارو در ایران و افزایش هزینه آن در اثر تحریم‌ های اقتصادی و دارویی غرب علیه ایران بوجود آمده است.

آمریکا در حالی صادرات دارو به ایران را تحریم کرده است که داعیه دار جدی حقوق بشر در دنیاست و از طریق تحریم ها حقوق اولیه مردم ایران را نقض کرده است.


تلویزیون هلند،تحریم دارو،ایران،حقوق بشر

ارسال نظر