roulette

این ۴ زمان را در خانه تکانی فراموش نکنيد

این ۴ زمان را در خانه تکانی فراموش نکنيد

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

امسال شما Ù…ÛŒ توانید با یک مدیریت استراتژیک ،ضمن رعایت نکات ساده اما علمی مثل یک کارشناس خانه تکانی کنید Ùˆ از بازدهی کارتان لذت ببرید.سرشت / پزشکی – سلامت

به
گزارش خبرنگار علمي باشگاه خبرنگاران: شک نداشته باشید که خانه تکانی علمی به
مراتب ساده تر از خانه تکانی های سنتی است و وقت کم تری از شما می گیرید.

زمان استراحت:
در نظر گرفتن زمانی برای استراحت از ضروریات یک برنامه ریزی
اصولی است بدون در نظر گرفتن این زمان هر چند کوتاه خستگی در بدن انباشته
می شود و توان بدنی کاهش می یابد، لازم است بین هر دو ساعت کار برای
استراحت تان دست Ú©Ù… ۱ دقیقه زمان در نظر بگیرید Ùˆ چای Ùˆ میوه بخورید Ùˆ
دوباره دست به کار شوید.
زمانی برای حمام کردن:
در نظر گرفتن زمانی برای دوش گرفتن در پایان یک روز پرکار
خیلی مهم است بعد از پایان روز باید هر طور شده زمانی را به دوش گرفتن
اختصاص  دهید، دوش گرفتن باعث می شود تا صبح با آرامش خیال بلند شوید و روز
پر بارتری داشته باشید.
زمانی برای بازگرداندن اشیا و لوازم به جاهای خود:
در پایان هر کار کلی ابزار و وسیله از جای اولیه خود خارج می
شود بنابراین اگر زمانی را به جمع و جور کردن این وسایل اختصاص بدهیم هنگام
نیاز دوباره به هر کدام از این وسایل درگیر پیدا کردن آنها می شویم.
زمان هیچ:
بخشی از روز را برای هیچ بگذارید یعنی در میان فهرست کارها
نیم ساعتی را خالی بگذارید دقت کنید این نیم ساعت جدا از زمان های استراحت
شماست و به هیچ چیز تعلق ندارد.
این زمان برای انجام کارهای غیر منتظره است بدون اینکه چیدمان برنامه ما به هم برخورد./ع۲

زمان استراحت:
در نظر گرفتن زمانی برای استراحت از ضروریات یک برنامه ریزی
اصولی است بدون در نظر گرفتن این زمان هر چند کوتاه خستگی در بدن انباشته
می شود و توان بدنی کاهش می یابد، لازم است بین هر دو ساعت کار برای
استراحت تان دست Ú©Ù… ۱ دقیقه زمان در نظر بگیرید Ùˆ چای Ùˆ میوه بخورید Ùˆ
دوباره دست به کار شوید.
زمانی برای حمام کردن:
در نظر گرفتن زمانی برای دوش گرفتن در پایان یک روز پرکار
خیلی مهم است بعد از پایان روز باید هر طور شده زمانی را به دوش گرفتن
اختصاص  دهید، دوش گرفتن باعث می شود تا صبح با آرامش خیال بلند شوید و روز
پر بارتری داشته باشید.
زمانی برای بازگرداندن اشیا و لوازم به جاهای خود:
در پایان هر کار کلی ابزار و وسیله از جای اولیه خود خارج می
شود بنابراین اگر زمانی را به جمع و جور کردن این وسایل اختصاص بدهیم هنگام
نیاز دوباره به هر کدام از این وسایل درگیر پیدا کردن آنها می شویم.
زمان هیچ:
بخشی از روز را برای هیچ بگذارید یعنی در میان فهرست کارها
نیم ساعتی را خالی بگذارید دقت کنید این نیم ساعت جدا از زمان های استراحت
شماست و به هیچ چیز تعلق ندارد.
این زمان برای انجام کارهای غیر منتظره است بدون اینکه چیدمان برنامه ما به هم برخورد./ع۲

1414140

ùƒø§ø±øœø®ø§ù†ù‡øœú†ø§ùš علمی و فناوری مطالب روز

ارسال نظر