roulette

بزهکاری در کودکان، نتیجه درگیری والدین است

بزهکاری در کودکان، نتیجه درگیری والدین است

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

درگیری و نزاع والدین در خانه، روی شخصیت و رشد کودک تاثیر نامطلوب می گذارد.سرشت / پزشکی – سلامت

بزهکاری در کودکان، نتیجه درگیری والدین است

کوششی، روان شناس کودک در گفتگو با خبرنگار بهداشت و درمان باشگاه خبرنگاران گفت:  نزاع و درگیری والدین روی شخصیت و رشد کودک اثر نامطلوب گذاشته و باعث استرس و صدمه عاطفی در رفتار کودک می شود .وی با بیان این که مشاجره در خانواده ممکن است منجر به بزهکاری در کودکان شود بیان کرد:  کودکی که در چنین خانواده ای رشد می کند، در صورت برخورد با مشکلات شاید در بیان آن دچار مشکل شود و این مسئله را با فردی بیرون از خانه مطرح کرده که خواه ممکن است این ارتباط با فردی باشد که از نظر جامعه مورد تایید نبوده و کودک را از سمت بزهکاری بکشاند.کوششی در خصوص رفتار پرخاشگرانه و همچنین منزوی بودن در این افراد اظهار داشت: در این شرایط کودک اعتماد به نفس، قدرت قضاوت ، تجزیه و تحلیل خود را از دست داده و همچنین از وضعیت استرس و اضطراب و افسردگی قرار می گیرد که گاه باعث انزوا و رفتار پرخاشگرانه در رفتار کودک می شود./ح

1414140

بزهکاری،والدین،کودک،استرس علمی و فناوری مطالب روز

ارسال نظر