roulette

عربستان، العراقیه و دولت میانه رو در عراق

عربستان، العراقیه و دولت میانه رو در عراق

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ظهور به نقل از فارس : اگر چه سقوط صدام حسین به بخشی از نگرانی های امنیتی دولت سعودی پایان داد؛ اما تحولات متعاقب آن به نگرانی های جدیدی انجامید که قدرت گیری شیعیان، به حاشیه رفتن اهل سنت، تغییر نظام سیاسی، از جمله این نگرانی ها بود.


ظهور به نقل از فارس : عربستان، العراقیه و دولت میانه رو در عراق

تاریخ روابط عربستان سعودی و جمهوری عراق همواره فراز و نشیب های زیادی به خود دیده و ویژگی خاص بی اعتمادی دو کشور به یکدیگر در حوزه های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و… در آن حفظ گردیده است. عربستان سعودی همواره یکی از کشورهای رصدکننده تحولات عراق بخصوص پس از سقوط صدام و روی کارآمدن شیعیان بوده است. در واقع سقوط صدام هر چند توانست به یکی از مهمترین نگرانی های امنیتی عربستان پایان بخشد، اما نگرانی دیگری را بوجود آورد که از سال ۲۰۰۳ تاکنون، عربستان با آن درگیر بوده است.

قدرت گیری شیعیان و به حاشیه رفتن سنی ها از مسائلی است که سعودی ها با آن روبرو بوده اند و بر این اساس سعی نموده اند تا با توجه به چنین وضعیتی برای آن راهکاری پیدا نمایند. در این مقاله تلاش می شود تا نقش عربستان سعودی را در حمایت از گروههای داخلی عراق بویژه ارتباط آن با گروه العراقیه به رهبری ایاد علاوی مورد بررسی قرار گیرد که در مقاطع مختلف از گروههای بوده است که با فرایند دولت نوری مالکی تعامل مثبتی نداشته است و از اینرو عربستان سعی نموده تا با بهره گیری از ظرفیت های العراقیه با فرایند دولت جدید عراق مخالفت نماید و تلاش خود را برای تغییر شرایط و فراهم سازی بسترهای لازم در روی کارآمدن یک دولت سنی میانه رو در عراق نشان دهد.

العراقیه دولت رو عراق عربستان، میانه

ارسال نظر